C.W. Chan & Co.

歡迎親臨 本事務所
在銅鑼灣地鐵站B出口,沿軒尼詩道靠右邊步行約4分鐘至395號,就是東區商業中心正門。

陳俊華律師事務所 專業團隊通訊錄

 
 • 陳俊華律師
 • chanchunwa@cwchan.co
 • m.hk
 • 張志律師
 • zhangzhi@vtlaw.cn
 • 徐猛律師
 • xumeng@vtlaw.cn
 • 薛蓮 律師
 • xuelian@vtlaw.cn
 • 莊寳瑛 律師
 • irischong@cwchan.com.hk
 • 朱國寶 律師
 • alexchu@cwchan.com.hk
 • 張侃 見習律師
 • michaelzhang@cwchan.com.hk
 • 梁子健先生
 • calvinleung@cwchan.com.hk
 • 金奇涵 律師助理
 • cathyjin@cwchan.com.hk
 •